Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Εισαγωγή

O ιστότοπος www.superhome.com.cy (o «Ιστότοπος» ή «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία SUPERHOME CENTER (DIY) LIMITED, με έδρα τη Λευκωσία, Λεωφ. Λεμεσού 200, 2025 με Αριθμό Εγγραφής ΗΕ 94973, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 77777545 (στο εξής για σκοπούς συντόμευσης η «Εταιρεία»).

Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση του Iστότοπου, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού καταστήματος superhome.com.cy το οποίο εντοπίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.superhome.com.cy.

Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση του Ιστότοπου (στο εξής καλούμενος για σκοπούς συντόμευσης ο «Χρήστης» ή/και ο «Επισκέπτης» ή ο «Πελάτης» κατ’ αναλογία, εάν δηλαδή πρόκειται μόνο για απλή επίσκεψη στον Ιστότοπο ή εάν διεκπεραιώνει και παραγγελία και αγορά ή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι αποδέχεται και συναινεί με τους πιο κάτω όρους ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση διαφωνίας οποιουδήποτε Χρήστη με τους όρους αυτούς, τότε αποτελεί ευθύνη του η αποχή χρήσης, επίσκεψης και κάθε άλλης συναλλαγής ή χρήσης των υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 1. Γενικοί όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως ελευθέρα προβαίνει σε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις των Όρων Χρήσης, χωρίς υποχρέωση άλλης ενημέρωσης πέρα από την ανάρτηση τους στον Ιστότοπο.

 1. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.  

Η Εταιρεία επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο καθώς και τα τυχόν αναρτημένα βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Χρήστης αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε Προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο ο Χρήστης παραπέμπεται δια μέσου υπερσυνδέσμων από τον Ιστότοπο ή που ο Ιστότποπος του παρέχει πρόσβαση.

 1. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές Προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα “SUPERHOME” στην Κύπρο και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο Προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 77777545.

 1. Περιορισμός Ευθύνης σε Σχέση με τον Ιστότοπο

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία του Ιστότοπουυ ή/και Εφαρμογών (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με αυτούς τους Ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου η Εταιρεία ενημερώνει το Χρήστη ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου όσο και η προβολή των Προϊόντων (στην αγορά των οποίων μπορεί να προβεί ο Χρήστης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος) παρέχονται «ως έχουν» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητα τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο Πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους Πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα Προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (γενική, ειδική οποιασδήποτε φύσης, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρημάτων κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του Ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση αυτού ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και Προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της Εταιρείας, η τελευταία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά.

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει (εκτός από βλάβη στα ίδια τα Προϊόντα) από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

 1. Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ιστότοπου, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με το νόμο και βάσει των κανόνων που διέπουν την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και ως εκ τούτου απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για:

• Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

• Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

• Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

• Δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή στον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και εικόνες, σχέδια γραφικά, διακριτοί τίτλοι, σήματα, κείμενα, φωτογραφίες, κ.α. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή άλλων νόμιμων δικαιούχων και προστατεύονται από το Κυπριακό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον Ιστότοπο superhome.com.cy ή τα Προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον Ιστότοπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 1. Περιορισμένο Δικαίωμα Πρόσβασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, ο Ιστότοπος σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της Ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτό το δικαίωμα δεν αποτελεί μεταβίβαση ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

• Απαγορεύεται να τροποποιήσετε την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με οποιοδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Χρήστη ή τρίτου με την Εταιρεία ή έγκριση ή υποστήριξη από την Εταιρεία όταν δεν υφίσταται.

• Ο Ιστότοπος δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης απαγορεύεται να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου πλην της αρχικής σελίδας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.

• Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) του ιστότοπου.

• Απαγορεύεται στο Χρήστη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα τη Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή εταιρειών του Ομίλου CTC χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση.

• Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία για πρόσβαση στον Ιστότοπο παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.

 1. Σύνδεσμοι στον Ιστότοπο www.superhome.com.cy

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει και χρησιμοποιεί συνδέσμους (links) οι οποίοι οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων και θεωρούνται συσχετιζόμενες ιστοσελίδες και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του Ιστότοπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον Επισκέπτη/Πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον Ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες καθώς και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

 1. Δημιουργία Λογαριασμού στην Ιστοσελίδα

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό ακόμα και αν δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα ή και καθόλου στην ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων.

Ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Χρήστη απέναντι σε άλλους τρίτους, λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη εφόσον ο Χρήστης δεν έχει προηγουμένως ενημερώσει την Εταιρεία στο [[email protected]] ή στις τηλεφωνικές γραμμές [ +357 22205400 ]

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή στέλνοντας την ανάλογη παράκληση στο [email protected]. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα τότε θα απενεργοποιείται και ο λογαριασμός του συνολικά.

Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράψει και τον Λογαριασμό ενός Χρήστη ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων ενδείξεων για κακόπιστη, παράνομη ή αντισυμβατική πλοήγηση ή/και χρήση του Ιστότοπου (που διαπίστωσε η ίδια ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε τρίτου). Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του Χρήστη διατηρούνται προς επιβεβαίωση ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα επανεγγραφεί.

 1. Ορθότητα Υποβαλλόμενων Δεδομένων

Ο Χρήστης εισάγει κατά την εγγραφή του ή/και κατά την υποβολή παραγγελίας, τα υποχρεωτικά (ή/και τα προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί) στοιχεία που αναφέρονται στo έντυπο εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και να διατηρούνται ως τέτοια καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης του Λογαριασμού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιωνδήποτε στοιχείων, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει την Εταιρεία άμεσα. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνει ο Χρήστης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επιπλέον ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από το Χρήστη. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ή σε περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Χρήστης έχει γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται στο Χρήστη εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από το Χρήστη στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του, ή/και στο τηλέφωνό του, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων του (εφόσον δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρεία σχετικά).

Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης τον οποίο θα θέσει ο ίδιος ο Χρήστης με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας της Εταιρείας για τη δημιουργία κωδικών. Με τον κωδικό αυτό ο Χρήστης θα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου, στον Λογαριασμό του και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τον οποίο κωδικό οφείλει να τον διατηρεί πάντοτε μυστικό και ασφαλή.

Ειδικότερα, ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο λογαριασμό του. Ο Χρήστης οφείλει να αποφεύγει τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση (και ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά προς τυχόν ανήλικους). Επίσης, κάθε Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία αν έχει λόγους να πιστεύει ότι ο μυστικός κωδικός πρόσβασης του θα μπορούσαν ή ενδέχεται να έχουν γίνει γνωστά σε τρίτο ή υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής του να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων («Πελάτες») που προβαίνουν σε αγορές προϊόντων («Προϊόν» ή «Προϊόντα») από την Ιστοσελίδα www.superhome.com.cy ή από τα καταστήματα της Superhome Center (DIY) Ltd («Εταιρεία»).

Εάν υποβάλλετε παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, μας διαβεβαιώνετε ότι είσαστε πέραν των 18 ετών.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε αγορές που γίνονται στα φυσικά καταστήματα, η συμφωνία δημιουργείται όταν η Εταιρεία αποδεχτεί την παραγγελία σας από τον ταμία.

Σε αγορές που γίνονται διαδικτυακά, κατά το χρόνο που ο Πελάτης υποβάλλει την παραγγελία, προβαίνει σε προσφορά να αγοράσει το Προϊόν ή τα Προϊόντα από την Εταιρεία. Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς είναι τα ακόλουθα:

• Επιλογή των Προϊόντων σας και πρόσβαση στο καλάθι αγορών.

• Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (εάν αυτός δεν υπάρχει ήδη).

• Επιλογή τρόπου πληρωμής.

• Επιλογή τρόπου παραλαβής/αποστολής.

• Ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Εν συνεχεία, ο Πελάτης λαμβάνει γνώση τόσο του τρόπου αποστολής του Προϊόντος όσο και της προθεσμίας παράδοσης των Προϊόντων (αναλόγως και του τόπου παράδοσης αυτών).

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της παραγγελίας, η Εταιρεία, εάν αποδεχθεί την παραγγελία, αποστείλει στον Πελάτη ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας ή η ενημέρωση για τυχόν πρόβλημα, μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή με SMS. Το ανωτέρω μήνυμα αυτό αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας της υποβληθείσας από τον Πελάτη πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας συνάπτεται μόνον μόλις η Εταιρεία αποστείλει το μήνυμα με το οποίο επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται την προσφορά του Πελάτη.

Κατά το στάδιο της παραγγελίας η Εταιρεία προχωρά σε δέσμευση του ποσού της παραγγελίας και τελική χρέωση και αποστέλλει στον Πελάτη σχετικό τιμολόγιο. Εάν προκύπτει διαφορά στο ποσό που δεσμεύτηκε και το ποσό της τελικής χρέωσης, αυτό αποδεσμεύεται αυτόματα πίσω στον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη.  

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία ή με τους χρόνους παράδοσης κατά τα ανωτέρω ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με αποστολή email ή τηλεφωνικά.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του ο Πελάτης παρέχει δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προκειμένου να λάβει την ως άνω αναφερόμενη επικοινωνία από την Εταιρεία ή/και συνεργάτη της σε σχέση με την παραγγελία του και την εξέλιξη αυτής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ενημέρωσή του Πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελίας του είναι ελλιπής εξαιτίας σφάλματος ή μη ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας που είχε δηλώσει  ο Πελάτης.

3. ΑΛΛΑΓΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα Προϊόντα που διαθέτει προς πώληση της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών πριν τη σύναψη της σύμβασης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των Προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν αζημίως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη βάσει της εμπορικής της πολιτικής την οποία διαμορφώνει ελεύθερα και κατά την κρίση της.

H Εταιρεία μπορεί κατά βούληση να ορίζει ανώτατα ή/και ελάχιστα όρια για κάθε παραγγελία, χωρίς προειδοποίηση στον Πελάτη. Τα όρια μπορούν να αλλάζουν και σε κάθε περίπτωση θα ισχύει αυτό που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα κατά τον χρόνο της παραγγελίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει την εμπορική της πολιτική σε σχέση με το κόστος παράδοσης και του τρόπους πληρωμής.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το κόστος παράδοσης των Προϊόντων είναι επιπρόσθετο της τιμής που αναφέρεται στο κατάστημα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η παράδοση ή/και παραλαβή των Προϊόντων που πωλήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πραγματοποιείται με τους τρόπους και το κόστος (όπου ισχύει) που καθορίζονται στον ιστότοπο, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού βάρους ή όγκου των αγορασθέντων Προϊόντων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των Προϊόντων της οποτεδήποτε, ενημερώνοντας τον Πελάτη πριν από την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων είναι ενδεικτική και δύναται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογη προσπάθεια για επικοινωνία με τον Πελάτη προκειμένου να παρέχει σε αυτόν σχετική ενημέρωση.

Η Εταιρεία δύναται επιπρόσθετα, κατά την κρίση της, να θέσει ως προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Προϊόντος τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του Πελάτη κατά την παράδοση και σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης ή ύπαρξης αμφιβολίας η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση και να τερματίσει τη σύμβαση.

Ο χρόνος της παράδοσης των Προϊόντων υπολογίζεται στις 5 ημέρες αλλά δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές αναλόγως του αν υπάρχει υψηλή ζήτηση, αν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες εξωτερικού παρόχου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και τέτοια παράδοση δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η Εταιρεία δύναται να καθορίζει κατά την κρίση της, τις μεθόδους πληρωμής για αγορά Προϊόντων, και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο διευθέτησης πληρωμών και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση των πελατών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για τους ισχύοντες κάθε φορά τρόπους πληρωμής από την σχετική ανάρτησή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης.

Σε περίπτωση πληρωμής του τιμήματος με πιστωτική κάρτα, τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές. Εφόσον ο Πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο Πελάτης, πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των πελατών της. Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να απορρίψει την παραγγελία Πελάτη ή να υπαναχωρήσει από την πώληση οποτεδήποτε εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας. Εξυπακούεται ότι ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας του στο σύστημα πληρωμών.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Μόνο για Αγορές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή Τηλεφωνικής Αγοράς /Εκτός Εμπορικού Καταστήματος

Εάν ενεργείτε ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των Προϊόντων, εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε, και να λάβετε επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.

Τα Προϊόντα θα είναι αποδεκτά για επιστροφή μόνο εάν:

• Έχουν  αγορασθεί μέσω της Ιστοσελίδας ή τηλεφώνου.

• Δεν αποτελούν Προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

• Τα Προϊόντα δεν είναι εξατομικευμένα π.χ. δεν έχουν αγοραστεί αγορασθεί με το μέτρο (π.χ. κομμάτι αλυσίδας, κομμάτι ξύλου, κτλ.) και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου 2021 σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Στην περίπτωση που επιστρέψετε Προϊόντα με βάση το πιο πάνω σας δικαίωμα, θα επιβαρυνθείτε με το  κόστος επιστροφής τους.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σας συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία και αποστέλλοντας αυτά στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Λήψη Έντυπου Επιστροφής

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Δικαίωμα Επιστροφής

Σε περίπτωση που η αγορά έγινε στο κατάστημα μας με τη φυσική σας παρουσία, και επιθυμείτε να επιστρέψετε Προϊόν το οποίο αγοράστηκε από την Εταιρεία, μπορείτε να το κάνετε με παράδοση σε οποιοδήποτε κατάστημα Superhome της Εταιρείας στην Κύπρο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

• Το Προϊόν συνοδεύεται από την σχετική Ταμειακή Απόδειξη ή κάρτα αλλαγής δώρου.

• Σε περίπτωση που αγοράστηκε χρησιμοποιώντας προνομιακή κάρτα, επιδεικνύεται η κάρτα και η ταυτότητα του κατόχου (αυτοπροσώπως),

• Το Προϊόν πρέπει να είναι σφραγισμένο – δηλαδή εντός της αρχικής συσκευασίας η οποία δεν πρέπει να έχει σκιστεί και χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί το Προϊον.

• Το Προϊόν δεν πρέπει να είναι Προϊόν το οποίο είναι εξατομικευμένο, πωλείται με το μέτρο ή άλλη μονάδα μέτρησης, είναι Προϊόν που αλλοιώνεται ή λήγει σύντομα, είναι Προϊόν υγείας, λαμπτήρας ή LED συσκευή.

• Η αξία του Προϊόντος επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λανθασμένης Παράδοσης/Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται Προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ή σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού Προϊόντος ο Πελάτης επιστρέφει τα Προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.

7. ΔΩΡΟΚΟΥΠΟΝΙΑ KAI ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ

Δωροκουπόνια που εκδίδονται από την Εταιρεία ή άλλη εταιρεία του Ομίλου CTC , δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά ή άλλης μορφής χρηματικό ποσό.

Η Εταιρεία δεν θα επιστρέφει χρήματα σε περίπτωση επιστροφής Προϊόντων τα οποία έχουν πληρωθεί εν όλω ή εν μέρει με δωροκάρτα ή δωροκουπόνια. Για τέτοια Προϊόντα, αντί επιστροφής χρημάτων δίδεται πιστωτική σημείωση ίσης αξίας.

Η δωροκάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της σε όλα τα καταστήματα με φυσική παρουσία αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ιστοσελίδα. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, οποιοδήποτε ποσό πίστωσης στη δωροκάρτα μηδενίζεται.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ AYTOYΣ

Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιήσει τους όρους αυτούς και θα ενημερώσει τους Πελάτες μέσω ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα.

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαφορά υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λευκωσίας στην Κύπρο.

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, όπου εσείς ενεργείτε ως καταναλωτής, μπορείτε να αποταθείτε στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Επίλυσης Διαφορών (ODR Platform) στην ακόλουθη Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ή μέσω της ιστοσελίδας www.adr.com.cy.

10. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεια και τους Πελάτες/Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

11. ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Όταν αγοράζετε καινούργια προϊόντα, είτε από κατάστημα είτε ηλεκτρονικά, δικαιούστε ελάχιστη εγγύηση διάρκειας δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης αυτών, χωρίς επιπλέον κόστος.

Ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία διαπίστωσε την εν λόγω έλλειψη συμμόρφωσης.

Εάν το προϊόν που αγοράσατε αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του, η Εταιρεία οφείλει είτε να το επισκευάσει, είτε να το αντικαταστήσει δωρεάν με αγαθό ίδιας αξίας και ποιότητας, είτε να σας επιστρέψει τα χρήματά σας ή να σας προτείνει έκπτωση στην τιμή.

Σημειώνεται ότι, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αξιώσει επανόρθωση εάν κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης πώλησης, έλαβε ειδική ενημέρωση ότι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των αγαθών παρέκκλινε από τις αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, και αποδέχθηκε ρητώς και ξεχωριστά την εν λόγω παρέκκλιση, κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

Για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης των αγαθών, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε δωρεάν αποκατάσταση με επισκευή ή αντικατάσταση, εκτός αν ο επιλεχθής τρόπος επανόρθωσης θα ήταν αδύνατος ή θα συνεπάγετο για την Εταιρεία δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων περιστάσεων, ως αναφέρονται στο νόμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα εγγύησης δεν εφαρμόζεται αν η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της νόμιμης εγγύησης  σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης εκάστου προϊόντος.

12 . ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα προϊόντα δύναται να καλύπτονται από επιπρόσθετη εμπορική εγγύηση, η οποία τίθεται στην διάθεση του καταναλωτή γραπτώς ή περιέχεται σε άλλο σταθερό μέσο που είναι διαθέσιμο και προσιτό σε αυτόν.

<