Όροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.Εισαγωγή

O ιστότοπος www.superhome.com.cy (o "ιστότοπος") ανήκει στην εταιρεία SUPERHOME CENTER (DIY) LIMITED, με έδρα τη Λευκωσία, Λεωφ. Λεμεσού 200, 2025 με Αριθμό Εγγραφής ΗΕ 94973, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας marketing@superhome.com.cy και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 77777545

 (στο εξής για σκοπούς συντόμευσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση του ιστότοπου, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα superhome.com.cy το οποίο εντοπίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.superhome.com.cy. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των ιστότοπου (στο εξής καλούμενος για σκοπούς συντόμευσης ο "χρήστης ή/και ο "επισκέπτης" " ή ο "πελάτης" κατ’ αναλογία, εάν δηλαδή πρόκειται μόνο για απλή επίσκεψη στον ιστότοπο ή εάν διεκπεραιώνει και παραγγελία και αγορά ή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι αποδέχεται και συναινεί με τους πιο κάτω όρους ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση διαφωνίας οποιουδήποτε χρήστη με τους όρους αυτούς, τότε αποτελεί ευθύνη του η αποχή χρήσης, επίσκεψης και κάθε άλλης συναλλαγής ή χρήσης των υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

2.Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα όπως ελευθέρα προβαίνει σε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις των Όρων Χρήσης, χωρίς υποχρέωση άλλης ενημέρωσης πέρα από την ανάρτηση τους στον ιστότοπο.

3.Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η εταιρεΙα, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο καθώς και τα τυχόν αναρτημένα βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Χρήστης αποδέχεται ότι οι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων από το Eshop. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στον ιστότοπο καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο ο Χρήστης παραπέμπεται δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα του παρέχει πρόσβαση.

4.Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα “SUPERHOME” στην Κύπρο και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 77777545

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία του ιστότοπου ή/και Εφαρμογών (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με αυτούς τους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει το Χρήστη ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου όσο και η προβολή των προϊόντων (στην αγορά των οποίων μπορεί να προβεί ο Χρήστης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος) παρέχονται «ως έχουν» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητα τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000€). Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Χρήστης του ιστότοπου στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

5.Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με το νόμο και βάσει των κανόνων που διέπουν την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και ως εκ τούτου απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για:

 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

 • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

 • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή στον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

6.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του ιστότοπου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και εικόνες, σχέδια γραφικά, διακριτοί τίτλοι, σήματα, κείμενα, φωτογραφίες, κ.α. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή άλλων νόμιμων δικαιούχων και προστατεύονται από το Κυπριακό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον ιστότοπο με το εμπορικό σήμα superhome.com.cy ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ιστότοπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

7.Περιορισμένη άδεια

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, ο ιστότοπος σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 • Απαγορεύεται να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Χρήστη ή τρίτου με την Εταιρεία ή έγκριση ή υποστήριξη από την Εταιρεία όταν δεν υφίσταται.

 • Ο ιστότοπος δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης απαγορεύεται να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου πλην της αρχικής σελίδας. Η Εταορεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.

 • Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) του ιστότοπου.

 • Απαγορεύεται στο Χρήστη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα τη Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή εταιρειών του Ομίλου CTC χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση.

 • Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία για πρόσβαση στον ιστότοπο παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.

8.Σύνδεσμοι στον ιστότοπο www.superhome.com.cy

Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει και χρησιμοποιεί συνδέσμους (links) οι οποίοι οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων και θεωρούνται συσχετιζόμενες ιστοσελίδες και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ιστότοπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες καθώς και ουδεμία ευθύνη φέρει η EΤΑΙΡΕΙΑ για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

9.Δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό ακόμα και αν δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα ή και καθόλου στην ηλεκτρονική αγορά προϊόντων.

Ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Χρήστη απέναντι σε άλλους τρίτους, λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστης εφόσον ο Χρήστης δεν έχει προηγουμένως ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσηκόντως στο [eshop@superhome.com.cy] ή στις τηλεφωνικές γραμμές [ +357 22205400 ]

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή στέλνοντας την ανάλογη παράκληση στο eshop@superhome.com.cy όπου και η ΕΤΑΙΡΙΑ οφείλει να το διαγράψει εντός 2 εργάσιμων ημερών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα τότε θα απενεργοποιείται και ο λογαριασμός του συνολικά.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι αορίστου χρόνου και δύνανται να λήξουν οποτεδήποτε από οποιοδήποτε μέρος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να καταγγείλει τους Παρόντες Όρους αποστέλλοντας σχετικό email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης και τάσσοντας εύλογη προθεσμία μετά τη λήξη της οποίας θα απενεργοποιείται ο λογαριασμός του Πελάτη συνολικά κατά τα προαναφερόμενα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να διαγράψει και τον Λογαριασμό ενός Χρήστης ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στον ιστότοπο ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιονδήποτε λόγο. Ιδίως δικαιούται να πράξει τα ανωτέρω όταν συντρέχει οποιοσδήποτε σπουδαίος λόγος όπως όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αν υπάρχουν ενδείξεις για κακόπιστη, παράνομη ή αντισυμβατική πλοήγηση ή/και χρήση του ιστότοπου (που διαπίστωσε η ίδια ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε τρίτου). Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του Χρήστη διατηρούνται προς επιβεβαίωση ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα επανεγγραφεί.

10.Ορθότητα υποβαλλόμενων δεδομένων

Ο Χρήστης εισάγει κατά την εγγραφή του ή/και κατά την υποβολή παραγγελίας, τα υποχρεωτικά (ή/και τα προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί) στοιχεία που αναφέρονται στo έντυπο εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και να τα διατηρεί αυτά ορθά, αλήθή, ακριβή και επικαιροποιημένα καθόλη τη διάρκεια τήρησης του Λογαριασμού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άμεσα. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνει ο Χρήστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επιπλέον ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από το Χρήστη. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή σε περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Χρήστης έχει γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται στο Χρήστη εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από το Χρήστη στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του, ή/και στο τηλέφωνό του, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων του (εφόσον δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά).

Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης τον οποίο θα θέσει ο ίδιος ο Χρήστης με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη δημιουργία κωδικών. Με τον κωδικό αυτό ο Χρήστης θα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, στον Λογαριασμό του και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τον οποίο κωδικό οφείλει να τον διατηρεί πάντοτε μυστικό και ασφαλή.

Ειδικότερα, ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο λογαριασμό του. Ο Χρήστης οφείλει να αποφεύγει τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση (και ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά προς τυχόν ανήλικους). Επίσης, κάθε Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν έχει λόγους να πιστεύει ότι ο μυστικός κωδικός πρόσβασης του θα μπορούσαν ή ενδέχεται να έχουν γίνει γνωστά σε τρίτο ή υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής του να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του.

11.Περιγραφή Διαδικασίας Αγορών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους καταναλωτές.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν αζημίως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη βάση της εμπορικής της πολιτικής την οποία διαμορφώνει ελεύθερα και κατά την κρίση της.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί κατά βούληση να ορίζει ανώτατα ή/και ελάχιστα όρια για κάθε παραγγελία, χωρίς προειδοποίηση στον πελάτη. Τα όρια μπορούν να αλλάζουν και σε κάθε περίπτωση θα ισχύει αυτό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα κατά τον χρόνο της παραγγελίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει την εμπορική της πολιτική σε σχέση με το κόστος παράδοσης και του τρόπους πληρωμής.

Ο Πελάτης φέρει ο ίδιος την ευθύνη επιλογής του προϊόντος και θέσης ορθής παραγγελίας αυτού μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι ο παρόν ιστότοπος δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον Πελάτη, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Η σύμβαση συνάπτεται μόνον εφόσον ο Πελάτης λάβει το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας του :

Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς είναι τα ακόλουθα:

 • Επιλέξετε τα προϊόντων σας.

 • Επιλέξετε στο καλάθι αγορών σας.

 • Δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού ή ολοκληρώστε την παραγγελίας ως καλεσμένος.

 • Επιλέξετε τρόπο πληρωμής.

 • Επιλέξετε τρόπο παραλαβής/αποστολής.

 • Ολοκληρώστε την παραγγελία σας

Εν συνεχεία, ο πελάτης λαμβάνει γνώση τόσο του τρόπου αποστολής του προϊόντος όσο και της προθεσμίας παράδοσης των προϊόντων (αναλόγως και του τόπου παράδοσης αυτών).

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της παραγγελίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποστείλει στον πελάτη ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας ή η ενημέρωση για τυχόν πρόβλημα, μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή με sms. Το ανωτέρω μήνυμα αυτό αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της υποβληθείσας από τον πελάτη πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συνάπτεται μόνον μόλις η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποστείλει το μήνυμα με το οποίο επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται την προσφορά του πελάτη.

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία ή με τους χρόνους παράδοσης κατά τα ανωτέρω ο πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με αποστολή email ή τηλεφωνικά.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του ο πελάτης παρέχει δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προκειμένου να λάβει την ως άνω αναφερόμενη επικοινωνία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και συνεργάτη της σε σχέση με την παραγγελία του και την εξέλιξη αυτής. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ενημέρωσή του Πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελίας του είναι ελλιπής εξαιτίας σφάλματος ή μη ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας που είχε δηλώσει  ο πελάτης.

12.Παράδοση Προϊόντων

Η παράδοση ή/και παραλαβή των προϊόντων που πωλήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πραγματοποιείται με τους τρόπους και το κόστος (όπου ισχύει) που καθορίζονται στον ιστότοπο, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού βάρους ή όγκου των αγορασθέντων προϊόντων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των προϊόντων της οποτεδήποτε, ενημερώνοντας ασφαλώς τον πελάτη πριν από την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων είναι ενδεικτική και δύναται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει εύλογη προσπάθεια για επικοινωνία με τον πελάτη προκειμένου να παρέχει σε αυτόν σχετική ενημέρωση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται επιπρόσθετα, κατά την κρίση της, να θέσει ως προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε προϊόντος τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του πελάτη κατά την παράδοση, θα πιστοποιούν ότι ο πελάτης, που θα πρέπει να είναι και ο παραλήπτης, δεν είναι ανήλικος. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης ή ύπαρξης αμφιβολίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση να ακυρώσει τελείως την αγοραπωλησία με απλή δήλωσή της στον τόπο παράδοσης του παραλήπτη.

13.Πληρωμές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να καθορίζει κατά την κρίση της τις μεθόδους πληρωμής για αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο διευθέτησης πληρωμών και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση των πελατών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για τους ισχύοντες κάθε φορά τρόπους πληρωμής από την σχετική ανάρτησή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης

Σε περίπτωση πληρωμής του τιμήματος με πιστωτική κάρτα, τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Εφόσον ο πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο πελάτης, πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των πελατών της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται επίσης να απορρίψει την παραγγελία πελάτη ή να υπαναχωρήσει από την πώληση οποτεδήποτε εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας. Εξυπακούεται ότι ο πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας του στο σύστημα πληρωμών.

14.Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαφορά υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λευκωσίας στην Κύπρο.

15.Τελικές διατάξεις

Οι ανωτέρω Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τους πελάτες/χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Εναλλακτική επίλυση των διαφορών: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Κύπρο με το Ν. 85(I)/2017) προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Κατάλογος των εγκεκριμένων Φορέων ΕΕΔ βρίσκεται αναρτημένος στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.